Projektem mogą zostać objęci uczniowie uczęszczający do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszeństwo będą miały osoby z zasadniczych szkół zawodowych oraz wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem z różnych powodów, np. bieda, problemy z prawem, alkoholizm w rodzinie, wykluczenie terytorialne (zamieszkiwanie terenów słabo skomunikowanych z miastami powyżej 70 tys. mieszkańców), sieroctwo, półsieroctwo (w tym tak zwane eurosieroctwo). Kandydaci po wypełnieniu i wysłaniu formularzy zgłoszeniowych odbędą rozmowy kwalifikacyjne, na których zostanie zbadana ich mobilizacja do poprawy swojej sytuacji i udziału w projekcie. Przy zgłoszeniu się powyżej 40 osób utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby niepełnoletnie zobowiązane będą do dostarczenia zgody na udział w projekcie podpisanej przez opiekuna prawnego oraz umożliwienia nam kontaktu z opiekunem (telefonicznego bądź osobistego)

Wszystkie dokumenty i formularze do pobrania/ wypełnienia będą dostępne w zakładce „Rekrutacja”.