NASZ KLUB

Jednym z celów, jakie postawiliśmy sobie w projekcie, jest mobilizacja młodych ludzi do stworzenia Klubu Wolontariatu. Chcemy aby uczestnicy i uczestniczki projektu potrafili cieszyć się aktywnym spędzaniem czasu, działaniem na rzecz swoich społeczności lokalnych i pomaganiem innym ludziom, czy też organizacjom. Stąd też wziął się pomysł na stworzenie dwóch Klubów Wolontariatu, jednego w województwie lubelskim, a drugiego w podlaskim. Kluby te powstaną w okolicach sierpnia 2013 r., a ich zadaniem będzie przeprowadzenie mini projektów we współpracy z organizacjami lokalnymi na rzecz społeczności. Jednak o tym napiszemy więcej ( a być może będą pisać sami wolontariusze) wtedy, kiedy Kluby powstaną.

Teraz już natomiast postanowiliśmy przekazać wam odrobinę wiedzy o wolontariacie takim, jakim widzą go nasi ustawodawcy.

WOLONTARIAT ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA

Podstawowym aktem prawnym, który ujął w ramy prawne kwestie związane z Wolontariatem jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) – do pobrania

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział III w całości poświęcony jest wolontariatowi. Rozstrzyga podstawowe kwestie, m.in.

• Kim jest wolontariusz i na jakich zasadach oraz gdzie może pracować;
• Obowiązkowe ubezpieczenia wolontariuszy;
• Koszty pracy, jakie można zwrócić wolontariuszowi;
• Szkolenia – czyli jak przygotować do pracy wolontariuszy.

Wolontariusz – zgodnie z definicją, zawartą w powyższym akcie prawnym, jest to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. ( Rozdz. 1, Art.2).
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia. Data została wyznaczona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1986 r. w dowód uznania dla osób bezpłatnie angażujących swój czas, umiejętności i wiedzę, aby pomagać innym.
2011 rok był Europejskim Rokiem Wolontariatu, polecamy stronę związaną z działaniami prowadzonymi w tym czasie – http://erw2011.gov.pl/pl/ a także opracowanie poświęcone tematyce wolontariatu i zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Inne akty prawne zawierające przepisy regulujące wolontariat:
• ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
• ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991roku (Dz. U. Nr 91, poz. 408);
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MIPS) z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
• rozporządzenie MPiPS ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz. U. Nr 80, poz. 900);
• rozporządzenie MPiPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).